خانه / سیاستگذاری نحوه استفاده از اطلاعات شخصی پارساپژوهش آرین

سیاستگذاری نحوه استفاده از اطلاعات شخصی پارساپژوهش آرین

نکاتی درباره نقض حقوق مالکیت معنوی و نسخه برداری از پارساپژوهش آرین

و خدمات نخستین وب سایت تخصصی خوراک دام و طیور و آبزیان

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۴

موسسه پارسا پژوهش آرین ضمن احترام به حقوق معنوی دیگران ،انتظار دارد تا کلیه مرتبطین با این موسسه نسبت به رعایت حقوق معنوی آن اقدام نمایند. بدیهی است این موسسه در برابر ناقضین حقوق ذکر شده فوق از طرق قانونی مختلف منجمله قطع خدمات متخلفین اقدام می نماید. ضمناً در صورتیکه کاربران این موسسه به هر علتی متوجه نقض حقوق مربوط به قانون نسخه برداری  گردیدند، خواهشمند است بر اساس اطلاعات ذیل موسسه را آگاه نمایند.
– اعلام مشخصات شخص مسؤول مجموعه ای که قانون نسخه برداری را نقض نموده است.
– اعلام مشخصات و توضیحات دقیق مربوط به  اطلاعاتی که ادعای کپی برداری شدن آن مطرح می باشد.
– مشخص نمودن آدرس یا محل اطلاعات کپی برداری شده بر روی سایت موسسه
– اعلام مشخصات کامل شخص گزارش دهنده شامل شماره تلفن، آدرس، پست الکترونیک به موسسه
– اعلام تأییدیه ای مبنی بر اینکه نسخه برداری بدون مجوز قانونی صورت پذیرفته است.
– اعلام تأییدیه ای مبنی بر پذیرش مسؤولیت ارائه گواهی دروغ، و همچنین تأیید صحت و دقت کامل در ادعاهای مطرح شده.
اطلاعات فوق را می توانید با مهر وامضای رسمی از طریق ذیل به موسسه اعلام نمائید.
صندوق پستی: ایران – تهران – ۱۴۵۶۵/۳۸۸

URL Shortener | Poliv Developers | http://poliv.ir/1081
QR Code | POLIV.IR